Algemene voorwaarden interieurontwerper – opdrachtgever 

 

1. Definities

Verstaan wordt onder:

Advies: het resultaat van de werkzaamheden van de interieurontwerper. 
Algemene Voorwaarden: Algemene Voorwaarden interieurontwerper – opdrachtgever, zoals opgesteld door Centraal Register Interieur Styling Professionals. 
Documenten: informatiedragers in elke vorm, verstrekt door de opdrachtgever dan wel de interieurontwerper. 
Interieurontwerper: de (rechts)persoon die de opdracht aanvaard en in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp, interieurstyling en interieuradvies. 
Object: het in het kader van het project uit te voeren product van stoffelijke aard
Opdracht: de overeenkomst die tussen opdrachtgever en interieurstylist tot stand is gekomen.
Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht aan de interieurstylist heeft verleend. 
Project: het geheel van activiteiten gericht op het tot stand brengen van datgene wat de opdrachtgever beoogt
Werk: ontwerpen, schetsen, tekeningen, plastische werken en dergelijke in de zin van de Auteurswet. 

 

2. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, onderhandeling over een opdracht, en opdracht tussen opdrachtgever en interieurontwerper.

Als één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van toepassing. In dat geval treden de opdrachtgever en de interieurstylist in overleg om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen door nieuwe bepalingen. Deze nieuwe bepalingen zullen zo veel mogelijk overeenkomen met het nietige of vernietigde gedeelte van de algemene voorwaarden. 

Als onduidelijkheid bestaat over een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden dan moet uitleg plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 

Als er een situatie ontstaat die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan moet deze situatie beoordeeld worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

De voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Van de algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken, als dat schriftelijk tussen opdrachtgever en interieurstylist is overeengekomen. 

Ook al verlangt de interieurstylist niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden, dan behoudt de interieurontwerper het recht om, in andere gevallen, stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

 

3. De aanbieding

Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de interieurstylist zijn vrijblijvend, tenzij een termijn is opgenomen voor aanvaarding. In dat geval vervalt de aanbieding na deze termijn.

De interieurstylist kan niet aan zijn aanbieding worden gehouden, als die aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld. 

De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief kosten, waaronder reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, zijn tenzij anders is aangegeven.

Als aanvaarding van de aanbieding afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, dan is de interieurstylist daaraan niet gebonden. De opdracht komt alleen volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, als de interieurstylist dat aangeeft. 

Een samengestelde prijsopgaaf verplicht de interieurstylist niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

 

4. De opdracht 

De opdracht omvat datgene wat opdrachtgever en interieurontwerper zijn 
overeengekomen. 

Voordat de opdracht tot stand komt, overleggen opdrachtgever en interieurstylist voor 
zover mogelijk en relevant over:

de inhoud en omvang van de te verrichten werkzaamheden
het ter beschikking stellen van een programma van eisen en wanneer die verstrekt zullen worden. 
het tijdschema waarbinnen de interieurstylist de werkzaamheden uitvoert. 
een betalingsschema
een raming van het honorarium en de bijkomende kosten, de btw niet inbegrepen.
op welke wijze en hoe vaak informatieoverdracht en overleg tussen opdrachtgever en interieurstylist plaatsvindt.
hoe omgegaan wordt met onderwerpen die ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst nog niet zijn vast te stellen. 

De opdracht komt tot stand door de schriftelijke bevestiging ervan door de opdrachtgever.

Het staat opdrachtgever en interieurstylist vrij het bestaan en de inhoud van de opdracht met andere middelen te bewijzen. 

De opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan. 

De interieurstylist bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd. Het bepaalde in artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten. 

Opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het object, worden door of namens de opdrachtgever verstrekt. De opdrachtgever kan de interieurstylist aanwijzen als gemachtigde van de opdrachtgever op te optreden. Het inschakelen van deze derden is voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

Blijkt het aanstellen van een of meer andere (derden-)adviseurs noodzakelijk voor een goede realisatie van het project, dan gaat de opdrachtgever daartoe pas over na overleg met de interieurontwerper. 

Verricht de interieurstylist of door de interieurstylist ingeschakelde derden werkzaamheden op de locatie van de opdrachtgever, dan draagt de opdrachtgever zorg voor de door deze persoon of personen in redelijkheid gewenste faciliteiten. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever. Dit geldt eveneens als de werkzaamheden worden verricht op een door de opdrachtgever aangewezen locatie. 

 

7.10.Blijkt tijdens de uitvoering van de opdracht dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is de opdracht aan te passen, dan treden partijen hierover met elkaar in overleg. Partijen nemen elkaars gerechtvaardigde belangen bij dit overleg in acht. 

Er is in ieder geval aanleiding de opdracht aan te passen als:
– er relevante wijzigingen optreden in (overheids)voorschriften of beschikkingen

– er relevante wijzigingen optreden in de oorspronkelijke opdracht of het programma van eisen

– de opdrachtgever wijzigingen of varianten verlangt van werkzaamheden die al zijn goedgekeurd

– extra werkzaamheden tijdens de uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken

Leidt het overleg als bedoeld in 4.9 tot aanpassing van de opdracht dan handelen partijen vervolgens als omschreven bij de artikelen 4.1 tot en met 4.3. 

Wil de opdrachtgever de opdracht onderbreken, dan is hij verplicht dit schriftelijk mee te delen aan de interieurontwerper onder vermelding van de gronden. Partijen treden hierna in overleg om de gevolgen te bespreken. Lijdt de interieurontwerper hierdoor schade, dan is de opdrachtgever verplicht die schade te vergoeden. De interieurontwerper is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.  

5. Verplichtingen van de interieurontwerper 

5.1 De interieurontwerper neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich. De interieurontwerper zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, de opdrachtgever onafhankelijk ter zijde staan en zijn diensten naar beste kunnen en wetenschap uitvoeren. 

5.2 De interieurstylist is verplicht om alle gegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk te 

behandelen, voor zover de interieurstylist weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn. 

5.3 De interieurstylist houdt de opdrachtgever op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden, voor zover noodzakelijk.

5.4 De interieurstylist houdt bij het uitvoeren van de opdracht rekening met relevante en 

wettelijke regelingen, alsmede beroeps- en gedragsregels. 

5.5 De opdracht wordt uitgevoerd volgens het overeengekomen tijdschema. Deze termijn of termijnen zijn echter geen fatale termijnen, tenzij anders is overeengekomen. 

5.6 De interieurontwerper deelt aan de opdrachtgever mee, welke persoon of personen bevoegd zijn de interieurontwerper te vertegenwoordigen of werkzaamheden uit te voeren omdat dit wenselijk is voor een optimale uitvoering van de opdracht. 

 

6. Verplichtingen van de opdrachtgever

6.1 De opdrachtgever is verplicht om alle gegevens van de interieurstylist vertrouwelijk te behandelen, voor zover de opdrachtgever weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn. 

6.2 De opdrachtgever is verplicht alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en informatie tijdig aan de interieurstylist ter beschikking te stellen. Hij draagt zorg voor de juistheid van de verstrekte informatie. Wordt hieraan niet of niet tijdig voldaan, dan is de interieurstylist gerechtigd de opdracht op te schorten en/of alle uit de vertraging voortvloeiende kosten in rekening te brengen. 

6.3 De opdrachtgever zal alle documenten die de interieurstylist produceert, tijdig beoordelen en controleren op juistheid. 

6.4 De opdrachtgever is verplicht de interieurstylist te waarschuwen als hij in de adviezen een tekortkoming heeft geconstateerd of zich daarvan bewust moet zijn geweest. 

6.5 De opdrachtgever stelt de interieurstylist zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk tien werkdagen na ontvangst van de adviezen in kennis van een tekortkoming. 

6.6 De opdrachtgever verricht de aan de interieurstylist verschuldigde betalingen uiterlijk op de overeengekomen, dan wel aangegeven tijdstippen. 

6.7 De opdrachtgever vrijwaart de interieurstylist of door de interieurstylist ingeschakelde personen voor aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Mocht de interieurstylist toch door derden worden aangesproken, dan staat de opdrachtgever de interieurstylist zowel in als buiten rechte bij en doet alles wat in dit geval van hem verwacht mag worden. Laat de opdrachtgever dit na, dan is de interieurstylist gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten die de interieurstylist hierdoor maakt zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door de interieurstylist gegeven advies. 

 

7. Aansprakelijkheid

7.1 De interieurontwerper is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor schade die de 

opdrachtgever direct lijdt als 

a) er sprake is van een toerekenbare tekortkoming en

b) de opdrachtgever de interieurontwerper schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld en 

c) de interieurontwerper de gevolgen van de tekortkoming niet of niet tijdig heeft hersteld. 

7.2 Tot de directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet-en winstderving, extra kosten voor de realisatie van het werk ter zake waarvan de opdracht werd verstrekt die in de kosten zouden zijn begrepen indien de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd. 

Indien de opdrachtgever van mening is dat de interieurstylist tekort is geschoten in de nakoming van zijn/haar verplichtingen, stelt hij deze schriftelijk aansprakelijk en geeft de gelegenheid die tekortkoming(en) op eigen kosten op te heffen.

Is de interieurontwerper volgens artikel 5.1 aansprakelijk, dan dient de directe schade die de opdrachtgever heeft geleden te worden vergoed. 

De door de interieurontwerper te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot de hoogte van het afgesproken honorarium, exclusief btw. Heeft de interieurontwerper een aansprakelijkheidverzekering waar de schade onder valt, dan is de te vergoeden schade beperkt tot het bedrag van de uitkering van deze verzekering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. 

De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien de opdrachtgever niet met bekwame spoed nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, ter zake schriftelijk en met redenen omkleed bij de interieurontwerper protesteert.

De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt door verloop van twee jaar nadat schriftelijk ter zake van een toerekenbare tekortkoming is geprotesteerd. 

De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien deze wordt ingesteld later dan vijf jaar vanaf de dag waarop de opdracht is geëindigd door voltooiing, opzegging of ontbinding. 

Elke aansprakelijkheid van de interieurstylist vervalt na vijf jaar gerekend vanaf de dag waarop de opdracht is geëindigd door voltooiing, opzegging of ontbinding. 

Is de opdrachtgever een consument, dan gelden de bepalingen over aansprakelijkheid eveneens, tenzij het bepaalde als onredelijk bezwarend kan worden aangemerkt.

 

8. Opzegging van de opdracht en de gevolgen 

8.1 Opdrachtgever en interieurontwerper hebben te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen zonder grond of op grond van 

– vertraging of onderbreking van de opdracht

– toerekenbare tekortkomingen van opdrachtgever of interieurstylist

– overmacht

– financieel onvermogen 

– wijziging van de rechts- of samenwerkingsvorm

– overlijden

– arbeidsongeschikt raken van een bepaalde persoon

Als de vertraging of onderbreking van de opdracht zolang duurt of zodanig van aard is dat het onredelijk is nakoming van de opdracht te vragen, dan hebben opdrachtgever en interieurstylist het recht de opdracht op deze grond op te zeggen. 

8.3 Van een toerekenbare tekortkoming is sprake als de opdrachtgever of interieurstylist die tekortkoming had kunnen en behoren te vermijden volgens de normale regels van oplettendheid. Bij de interieurstylist is ook sprake van een toerekenbare tekortkoming 

als die voorkomen had kunnen worden als de interieurstylist over de vereiste vakkennis en middelenhad beschikt. Handelt de opdrachtgever of interieurstylist laakbaar, dan heeft dit dezelfde gevolgen als een toerekenbare tekortkoming. De wederpartij van de partij aan wiens kant de toerekenbare tekortkoming zich voordoet, heeft het recht de opdracht op deze grond op te zeggen. Is schade ontstaan door de toerekenbare tekortkoming of laakbaar handelen, dan kan de schadelijdende partij een schadevergoeding eisen op grond van de bepalingen in hoofdstuk 7. 

Van overmacht is sprake als door feiten of omstandigheden, die niet aan een partij zijn te wijten, nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet gevraagd kan worden. Tevens is sprake van overmacht als zich feiten of omstandigheden voordoen die volgens de wet, rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvatting niet voor zijn rekening komen. Hieronder wordt in elk geval verstaan: ziekte(s), werkstakingen, verkeersstoornissen, brand, noodweer, terreur en oorlog. De partij aan wiens kant de overmacht zich voordoet, is bevoegd de opdracht op te zeggen. 

8.5 Van financieel onvermogen is sprake als de opdrachtgever of interieurstylist surseance 

van betaling of schuldsanering heeft aangevraagd of in staat van faillissement is 

gesteld. Is er sprake van financieel onvermogen of zijn er redenen om aan te nemen 

dat de wederpartij haar verplichtingen niet (volledig) zal nakomen, dan kan de 

andere partij een schriftelijke verklaring eisen, waarin staat dat de wederpartij bereid en in staat is de opdracht voort te zetten. Als de opdracht wordt voortgezet, 

heeft de andere partij het recht genoegzame zekerheid te verlangen. Wordt de gevraagde verklaring of de verlangde zekerheid binnen een bepaalde termijn niet afgegeven, dan heeft de andere partij het recht de opdracht op deze grond op te zeggen.

8.6 Van wijziging van een rechts- of samenwerkingsvorm is sprake als een partij haar rechtspersoonlijkheid verliest, (zoals in geval van fusie) of besloten wordt tot ontbinding van de rechtspersoon. Doet zich zo’n situatie voor en ontleent de wederpartij aan die omstandigheid een redelijk belang, dan is de wederpartij bevoegd de opdracht op die grond op te zeggen. 

8.7 Door het overlijden van een van de partijen, eindigt de opdracht niet. Wel geeft het de wederpartij en de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overledene het recht de opdracht op te zeggen. 

8.8 Is de opdracht toevertrouwd aan een bepaald persoon, en raakt deze persoon arbeidsongeschikt of komt te overlijden, dan geeft dit de opdrachtgever de bevoegdheid de opdracht op te zeggen.

De opdracht wordt schriftelijk opgezegd, onder vermelding van de grond(en) van opzegging en de datum waarop de opzegging ingaat. De opzegging treedt niet eerder in werking dan nadat de interieurstylist het bericht daarover heeft ontvangen. Na de opzegging zijn beide partijen verplicht alles te doen, na te laten en te gedogen dat met het oog op de redelijke belangen van de wederpartij van haar gevraagd mag worden. 

Wordt de opdracht opgezegd dan dient de opdrachtgever de interieurontwerper te betalen:
a) het honorarium en de bijkomende kosten naar de stand van de werkzaamheden op het moment van opzegging en

b) alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die de stylist ten tijde van de opzegging al is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de opdracht.

Wordt de opdracht opgezegd door de opdrachtgever op een grond die bij de opdrachtgever ligt of zonder grond, dan is de opdrachtgever verplicht een vergoeding te betalen van 50% van het (resterende) deel van de kosten die de opdrachtgever verschuldigd zou zijn bij de volledige vervulling van de opdracht. Deze vergoeding is niet verschuldigd als wordt opgezegd op grond van overlijden of overmacht. 

Is de opdracht zonder grond opgezegd door de opdrachtgever, of op een grond die bij de opdrachtgever ligt, dan mag de opdrachtgever het advies van de interieurstylist slechts (laten) gebruiken na voorafgaande, schriftelijke toestemming van de interieurontwerper. 

De interieurontwerper kan voorwaarden verbinden aan zijn toestemming, waaronder de betaling van een vergoeding en het recht om erop toe te zien dat het advies volgens zijn bedoelingen wordt gebruikt. 

Is al een aanvang gemaakt met de uitvoering van het object dan mag de opdrachtgever het advies ook zonder toestemming van de interieurontwerper gebruiken. Het bepaalde in 8.13 blijft van toepassing. 

Het gestelde bij de artikelen 8.11, 8.12, 8.13 en 8.14 geldt ook als de interieurstylist heeft opgezegd op een grond gelegen bij de opdrachtgever.

Wordt de opdracht opgezegd door de interieurontwerper op een grond die bij de ontwerper ligt of zonder grond, dan strekt de betalingsverplichting van de opdrachtgever op grond van artikel 8.10 niet verder dan voor zover de werkzaamheden en de kosten voor de opdrachtgever van nut kunnen zijn. Bovendien mag de opdrachtgever 50% in mindering brengen op het bedrag dat hij verplicht is aan de stylist te betalen. Het bovenstaande geldt niet in geval van opzegging op grond van overmacht of overlijden. 

Als de interieurontwerper de opdracht zonder grond of op een grond die bij de stylist ligt heeft opgezegd, dan kan de opdrachtgever het advies zonder toestemming van de interieurstylist (laten) gebruiken, tenzij redelijke belangen van de interieurontwerper zich daartegen verzetten. Een vergoeding voor het auteursrecht is in dat geval niet verschuldigd. 

Het gestelde bij 8.16 en 8.17 geldt ook als de opdrachtgever heeft opgezegd op een grond gelegen bij de interieurstylist. 

Ontbinding van een opdracht op andere gronden dan in hoofdstuk 8 van deze algemene voorwaarden genoemd is niet mogelijk, tenzij de opdrachtgever een consument is. De bepalingen in hoofdstuk 8 over de gevolgen van opzegging, zijn in dat geval ook van toepassing op de wettelijke ontbinding. 

 

9. Eigendoms- en auteursrecht van de interieurstylist

Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, komen toe aan de interieurontwerper. Kan een dergelijk recht slechts verkregen worden door een depot of registratie, dan is alleen de interieurontwerper hiertoe bevoegd. 

De interieurontwerper heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van zijn/haar ontwerpen, tekeningen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, maquettes en modellen en alle andere voorwerpen of informatiedragers, die van zijn/haar ontwerp een afbeelding of voorstelling vormen of die zijn bedoeld in de Auteurswet, in de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen of in andere intellectuele wet- en regelgeving. 

In het kader van de opdracht door de interieurontwerper tot stand gebrachte documenten worden eigendom van de opdrachtgever, nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen tegenover de interieurstylist heeft voldaan. De documenten mogen worden gebruikt met inachtneming van de wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom. 

Ook nadat de interieurstylist toestemming heeft gegeven tot verwezenlijking, 
openbaarmaking of verveelvoudiging van zijn werk, behoudt hij de volgende rechten:

a. zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van 

zijn/haar naam 

zich te verzetten tegen een wijziging in het werk
zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, dat nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of goede naam van de maker of zijn/haar waarde in deze hoedanigheid.

9.5 De interieurontwerper heeft het alleenrecht van het in- en uitwendige van een naar zijn 

ontwerp verwezenlijkt object foto’s te maken en te vermenigvuldigen. Wel heeft de interieurstylist toestemming nodig van de opdrachtgever voor het openbaar maken van de afbeeldingen die het inwendige van het object tonen, nadat het in gebruik is genomen. 

9.6 De opdrachtgever is verplicht het object in overeenstemming met het advies en de 

bedoelingen van de interieurstylist uit te voeren. Pas na overleg met de interieurstylist kan hij hiervan afwijken. De interieurontwerper wordt door de opdrachtgever in de gelegenheid gesteld zich ervan te overtuigen dat het object wordt uitgevoerd in overeenstemming met zijn advies en bedoelingen. 

9.7 De interieurontwerper mag zijn/haar advies herhalen na overleg met de eerdere opdrachtgever en zolang de belangen van een eerdere opdrachtgever zich hier niet tegen verzetten. 

9.8 De opdrachtgever mag het advies alleen met schriftelijke toestemming van de interieurstylist opnieuw gebruiken. In dat geval worden in overleg advieskosten vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de vergoeding voor het auteursrecht.

 

10. Financiële bepalingen

10.1 Het honorarium is de vergoeding die de interieurontwerper toekomt voor de geleverde werkzaamheden, exclusief de omzetbelasting. 

10.2 Onder bijkomende kosten vallen onder andere gemaakte reis- en verblijfkosten, administratiekosten, kosten van inschakeling van derden en onvoorziene kosten. 

10.3 Partijen leggen in de overeenkomst vast op welke wijze het honorarium van de interieurstylist en de eventuele bijkomende kosten zijn geregeld. Dit kan zijn op basis van de door de interieurstylist bestede tijd tegen een van tevoren afgesproken uurtarief, een vast bedrag of een andere tussen partijen overeengekomen maatstaf. 

10.4 Naast het honorarium is de opdrachtgever de bijkomende kosten van de interieurstylist verschuldigd die gemaakt worden bij vervulling van de opdracht. De opdrachtgever dient deze kosten afzonderlijk te vergoeden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 

10.5 Als de interieurontwerper met de opdrachtgever een vaste prijs overeenkomst, dan is de interieurontwerper te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs, als die verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen of andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 

10.6 Voor wijzigingen die de interieurontwerper moet uitvoeren, en die niet te wijten zijn aan een toerekenbare tekortkoming, is de opdrachtgever afzonderlijke kosten verschuldigd. Ook wijzigingen zoals genoemd in bepaling 4.10 of 4.12 die leiden tot wijziging van de werkzaamheden van de interieurstylist, leiden in overleg tot herziening van de kosten. 

10.7 Wordt de opdracht vertraagd of onderbroken en is dit niet te wijten aan de interieurontwerper, dan is de opdrachtgever verplicht de interieurstylist het honorarium en de bijkomende kosten te vergoeden berekend naar de stand van het werk. 

10.8 De interieurontwerper factureert het honorarium en de eventuele bijkomende kosten volgens een overeengekomen betalingsschema, of bij gebreke daarvan in maandelijkse termijnen naar rato van de voortgang van de werkzaamheden, tenzij anders is overeengekomen. 

10.9 De interieurontwerper heeft het recht een eindfactuur in te dienen, zodra de werkzaamheden zijn voltooid, of de overeenkomst is opgezegd. 

10.10 De factuur van de interieurontwerper is gespecificeerd. Op verzoek van de opdrachtgever wordt de factuur voorzien van de nodige bewijsstukken.

10.11 De opdrachtgever betaalt de factuur binnen 15 dagen na verzending van die factuur. 

10.12 Betaalt de opdrachtgever niet tijdig, en is dit niet toe te rekenen aan de interieurontwerper, dan is hij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De interieurontwerper heeft het recht het wettelijke rentepercentage over het niet betaalde bedrag in rekening te brengen met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken. 

10.13 Indien de opdrachtgever een factuur niet tijdig betaalt, is de interieursontwerper gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten mits de opdrachtgever schriftelijk is gemaand om alsnog binnen zeven dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. 

10.14 Voor de bepaling van hetgeen de opdrachtgever aan de interieurstylist verschuldigd is uit hoofde van de aan de interieurontwerper verstrekte opdrachten en/of de algemene voorwaarden is de boekhouding/administratie van de interieurontwerper  bepalend. Dit behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever. 

10.15 Alle door de interieurontwerper gemaakt kosten om de factuur vergoed te krijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de opdrachtgever. 

 

11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op de opdracht tussen opdrachtgever en interieurstylist is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Verschil van mening tussen opdrachtgever en interieurontwerper wordt zoveel mogelijk in onderling overleg of via mediaton opgelost. Leidt dit niet tot een oplossing, dan worden geschillen beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.